Kanzeon Bodhisattva
KANZEON ZEN CENTRUM DEN HAAG

 


Wie ben ik?

Ken Wilber

Plotseling, zonder enige waarschuwing, op elk moment en overal, zonder duidelijke oorzaak, kan het gebeuren.

Opeens bemerkte ik dat ik gehuld was in een wolk van vlammende kleuren. Een ogenblik dacht ik aan vuur, een enorme uitslaande brand, niet ver van me vandaan in deze grote stad; het volgende moment wist ik dat het vuur in mijzelf was. Meteen daarna overviel me een gevoel van verrukking, een immense vreugde, die gepaard ging met, of onmiddellijk werd gevolgd door een niet te beschrijven helder inzicht.

Ik geloofde niet alleen, maar wist zeker, dat het universum niet is samengesteld uit dode materie, maar integendeel een levende Aanwezigheid is; ik werd mijzelf bewust van eeuwig leven. Het was niet de overtuiging dat ik het eeuwige leven zou hebben, maar het bewustzijn dat ik op dat moment eeuwig leven bezat. Ik wist dat alle mensen onsterfelijk waren; dat de kosmische orde zodanig was, dat alle dingen zonder enig toeval samenwerken voor het welzijn van allen en iedereen; dat het fundamentele principe van de wereld, van alle werelden, dat is wat we liefde noemen, en dat het geluk van alles en iedereen op de lange duur absoluut zeker is.
(R.M. Bucke)

Wat een schitterende ervaring! We zouden absoluut een ernstige vergissing begaan als we te snel de conclusie zouden trekken dat dit soort ervaringen hallucinaties zijn, of voortbrengselen van een zieke geest, want ze hebben wezenlijk niets van de gekwelde angstigheid van psychotische visioenen.

Het stof en de straatstenen waren zo kostbaar als goud. In het begin vormden de poorten de grenzen van de wereld. De groene bomen brachten me, toen ik ze voor het eerst door een van de poorten zag, in vervoering en verrukking... Jongens en meisjes, die ravotten en speelden in de straat, waren bewegende juwelen. Ik wist niet of ze waren geboren, of zouden sterven. Alle dingen waren eeuwig, op hun juiste plaats. De eeuwigheid openbaarde zich in het licht van de dag... (Traherne)

William James, de belangrijkste Amerikaanse psycholoog, benadrukte herhaaldelijk dat

ons normale, dagelijkse bewustzijn, slechts een bijzondere vorm van bewustzijn is, waaromheen - slechts door de allerdunste afschermingen gescheiden - allerlei volstrekt andere vormen van bewustzijn liggen.

Het is alsof ons alledaags bewustzijn slechts een onbetekenend eiland is, omgeven door een uitgestrekte oceaan van een onvermoed en onbekend bewustzijn, waarvan de golven onophoudelijk op de riffen van ons gewone bewustzijn slaan, totdat ze, heel spontaan, kunnen doorbreken en ons eiland-bewustzijn overspoelen met de kennis van een uitgestrekt, grotendeels onverkend, maar intens en zeer wezenlijk nieuwe-wereld-bewustzijn.

Toen volgde er een periode van een zo grootse vervoering, dat het universum stil stond, alsof het verbaasd was over de onuitsprekelijke majesteit van het schouwspel. Slechts één in het gehele oneindige universum! Het Al-liefhebbende, de Volmaakte Ene... In dat zelfde wonderbaarlijke moment van wat bovenaards geluk kan worden genoemd, kwam verlichting. Ik zag in een intens innerlijk visoen hoe de atomen of moleculen waaruit het universum ogenschijnlijk bestaat - materieel of spiritueel, weet ik niet - zich hergroeperen, en hoe de kosmos (in zijn onafgebroken, eeuwigdurend leven) van de ene staat in de andere overgaat. Wat een vreugde toen ik zag dat er geen breuk in de keten zat - geen schakel overgeslagen - alles op zijn plaats en tijd. Werelden, systemen, alles was vermengd in één harmonieus geheel. (R.M. Bucke)

Het meest fascinerende aspect van dergelijke indrukwekkende en verlichtende ervaringen - en een aspect waaraan we veel aandacht zullen schenken - is dat het individu zonder een greintje twijfel het gevoel krijgt dat hij fundamenteel één is met het universum, met alle werelden, hoog of laag, heilig of profaan. Zijn gevoel van identiteit verruimt zich tot ver buiten de nauwe begrenzingen van zijn lichaam en geest en omvat de hele kosmos. [...]


Uit:

Ken Wilber
Zonder grenzen.
Oosterse en westerse benaderingen van persoonlijke groei

Karnak, 1983
Blz. 7-8

Citaten uit:

Richard Maurice Bucke, M.D.
Cosmic Consciousness:
A Study in the Evolution of the Human Mind

Philadelphia: Innes and Sons, 1898
New York: E.P. Dutton and Company, Inc., 1901
Twelfth edition, 1946

naar boven

 

 
home | wat is zazen? | citaat van de week | vorige citaten | adressen en links | meer links